Menu
RSS

Bun venit

A+ A A-

Acte necesare pentru pensia de urmas.Dosar Pensionare 2013/2014

Acte necesare pentru pensia de urmas

 Au dreptul la pensie de urmas copiii si sotul supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii.

Copiii au dreptul la pensie de urmas:

 • pana la varsta de 16 ani;
 • daca isi continua studiile intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii, pana la terminarea acestora, fara a depasi varsta de 26 de ani;
 • pe toata durata invaliditatii de orice grad, daca aceasta s-a ivit in perioada in care se aflau in una dintre situatiile prevazute la lit. a) sau b;

  Cuantumul pensiei de urmas, in cazul orfanilor de ambii parinti reprezinta insumarea drepturilor de urmas, calculate dupa fiecare parinte.

  Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas pe tot timpul vietii, la implinirea varstei standard de pensionare, daca durata casatoriei a fost de cel putin 10 ani.

  Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta, pe perioada in care este invalid de gradul I sau II, daca durata casatoriei a fost de cel putin 1 an.

  Sotul supravietuitor are dreptul la pensie de urmas, indiferent de varsta si de durata casatoriei, daca decesul sotului sustinator s-a produs ca urmare a unui accident de munca, a unei boli profesionale sau tuberculozei si daca nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie.

  Sotul supravietuitor beneficiaza de pensie de urmas pe o perioada de 6 luni de la data decesului, daca in aceasta perioada nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie, stabilit conform art. 5 alin. (3).

  Sotul supravietuitor care are in ingrijire la data decesului sustinatorului unul sau mai multi copii in varsta de pana la 7 ani beneficiaza de pensie de urmas pana la data implinirii de catre ultimul copil a varstei de 7 ani, in perioadele in care nu realizeaza venituri lunare dintr-o activitate profesionala pentru care asigurarea este obligatorie sau acestea sunt mai mici de o patrime din salariul mediu brut pe economie stabilit conform art. 5 alin. (3).

  Cuantumul pensiei de urmas se stabileste prin aplicarea unui procent asupra punctajului mediu anual realizat de sustinator, aferent pensiei, in functie de numarul urmasilor indreptatiti, astfel:
 • pentru un singur urmas - 50%
 • pentru 2 urmasi - 75%
 • pentru 3 sau mai multi urmasi - 100%

- cerere pentru inscrierea la pensie;

 

Pentru cazurile in care sustinatorul decedat nu avea calitatea de pensionar:

 

a. carnetul de munca (original si copie);

 

b. alte acte prevazute de lege privind vechimea in munca sau vechimea in serviciu realizata;

 

c. actele de stare civila ale solicitantului: BI/CI, certificat de nastere si de casatorie (original si copie);

 

d. livretul militar (original si copie);

 

e. diploma de absolvire a invatamantului universitar (original si copie) si adeverinta din care sa rezulte durata normala, perioada studiilor si faptul ca acestea au fost urmate la zi;

 

f. dovada echivalarii de catre statul roman a cursurilor desfasurate in cadrul unor institutii de invatamant universitar din strainatate;

 

g. adeverinta privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca (original);

 

h. adeverinta privind conditiile de munca deosebite, speciale si/sau alte conditii (original);

 

i. procura speciala, pentru mandatar (original si copie);

 

j. acte pentru dovedirea calitatii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, si/sau al Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din Decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

k. dovada incetarii calitatii de asigurat in cazul inscrierii la pensie anticipata sau pensie anticipata partiala, pentru persoanele care, la data solicitarii, nu mai au calitatea de asigurat (original);

 

l. adeverinta care sa ateste perioadele de activitate realizate dupa data de 1 ianuarie 2011 (original);

 

m. alte acte intocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie;

 

- actele de stare civila ale urmasilor si ale reprezentantului legal, dupa caz (original si copie);

 

- decizia medicala asupra capacitatii de munca (original);

 

- decizia de pensie/talon de plata a pensiilor, pentru cazurile in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

 

- adeverinta de studii, in cazul urmasilor copii in varsta de peste 16 ani (original);

 

- actul doveditor al cauzei decesului, cu exceptia situatiilor in care sustinatorul decedat avea calitatea de pensionar (copie);

 

- copie FIAM, pentru decesul cauzat de accident de munca;

 

- copie BP2 si copie certificat medical constatator al decesului, pentru decesul cauzat de boala profesionala.

 

Vechimea in serviciu, respectiv veniturile realizate lunar, necesare determinarii stagiului de cotizare si punctajului lunar, pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, pot fi dovedite cu adeverinte eliberate, potrivit legii, in temeiul statelor de plata sau al altor documente doveditoare aflate in pastrarea structurilor militare/detinatoare de fonduri de arhiva. Admiterea sau respingerea cererii de pensionare se face prin decizie emisa de casa de pensii sectoriala, in termen de 45 de zile de la data inregistrarii cererii la institutia competenta. Decizia casei de pensii sectoriale se comunica persoanei care a solicitat pensionarea, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, in termen de 5 zile de la data emiterii.

 

Plata pensiei se suspenda incepand cu luna urmatoare celei in care copilul beneficiar al pensiei de urmas a implinit varsta de 16 ani, in cazul in care acesta nu face dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii.

 

In situatia copiilor urmasi aflati in continuare de studii intre 16-26 de ani, plata pensiei de urmas se suspenda incepand cu data de 1 octombrie a anului in curs, daca nu fac dovada continuarii studiilor intr-o forma de invatamant organizata potrivit legii.

 

Dovada continuarii studiilor, in situatiile mentionate mai sus, se prezinta casei teritoriale/sectoriale de pensii in termen de 10 zile de la data inceperii anului scolar/universitar. Reluarea in plata a pensiei de urmas suspendate se face potrivit prevederilor art. 115 lit. c) din lege, cu respectarea termenului general de prescriptie, iar in cazurile prevazute la alin. (1), drepturile se achita de la data suspendarii.